Działalność Samorządu Uczniowskiego w szkole określa regulamin Samorządu Uczniowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku zawarty w statucie ośrodka.

Samorząd Uczniowski wybierany jest w ogólnoszkolnych wyborach we wrześniu każdego roku szkolnego i jego kadencja trwa jeden rok. Kandydat do wyborów – musi uczęszczać przynajmniej do czwartej klasy oraz uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy i grupy.

W skład samorządu uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz powoływane są dwie sekcje: kulturalno-porządkowa oraz artystyczno-dekoratorska.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu, zastępcą zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów.

Samorząd Uczniowski z pomocą opiekunów podejmuje różne działania na rzecz placówki we współpracy z organizacjami szkolnymi, środowiskiem lokalnym. Podejmowane działania mają na celu kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, poczucia sprawstwa, odpowiedzialności, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz pozytywnej samooceny.

Działalność uczniów w Samorządzie Uczniowskim jest okazją do odkrywania przez nich swoich talentów, nabywania różnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, dzielenia się z innymi, tym, co wiedzą i potrafią. Uczniowie mają możliwość budowania systemu wartości tak ważnych w życiu, m.in.: dobro, prawda, piękno otaczającego świata, zdrowie, życie, rodzina, przyjaźń, pokój, praca, szacunek, pomoc, wsparcie, współpraca.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • kieruje pracą samorządu z pomocą opiekunów,
 • przewodniczy zebraniom samorządu z pomocą opiekunów,
 • organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

Mandat członka Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

 • rezygnacji
 • nagany Dyrektora Ośrodka
 • notorycznego i permanentnego łamania obowiązków ucznia

W działalności Samorządu Uczniowskiego mogą włączyć się wszyscy chętni uczniowie. Samorząd Uczniowski przedstawia harmonogram planowanych działań całej społeczności ośrodka w miesiącu wrześniu na dany rok szkolny.

Działania, które na stałe wpisały się w harmonogram działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 • Powitanie nowoprzybyłych do szkoły uczniów.
 • Włączanie się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
 • Organizowanie cyklicznych Dni Tematycznych.
 • Przygotowanie i organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego. 
 • Audycje i nadawanie komunikatów przez szkolny radiowęzeł.
 • Kącik imieninowych życzeń.
 • Organizowanie warsztatów tematycznych dla uczniów.
 • Systematyczne przygotowywanie i aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Pomoc przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych.
 • Warsztaty czytelnicze i kulinarne.
 • Cykliczne warsztaty związane z osobą naszego patrona św. Jana Pawła II.
 • Tworzenie gazetek profilaktycznych.
 • Opracowywanie kalendarium świąt nietypowych na każdy miesiąc roku szkolnego.

Wieloletnim opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Dominika Zych, w bieżącym roku szkolnym drugim opiekunem jest pani Agnieszka Bańka.