WWRD czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to zajęcia dla dzieci, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo.

Aby dziecko mogło być poddane oddziaływaniom WWR, musi wcześniej otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  Dokument ten  wydawany jest przez specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmuje się dzieci od chwili wykrycia zaburzeń aż do podjęcia przez dziecko nauki szkolnej (WWR w przedszkolu). Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w niewielkich grupach (nie większych niż 3-osobowe).

W skład zespołu specjalistów pracujących z dziećmi w ramach WWRD wchodzą:

 • pedagog
 • psycholog
 • logopeda
 • specjalista w zakresie integracji sensorycznej
 • fizjoterapeuta
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb

CELE REALIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 • Wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i stymulowanie jego rozwoju aż do podjęcia nauki w szkole.
 • Poznanie sytuacji dziecka i jego rodziny oraz świadczenie pomocy adekwatnej do jego potrzeb.
 • Podjęcie systematycznego kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienia jego sytuacji życiowej.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 • wspieranie rodziców dzieci objętych programem WWR, pomoc w zaakceptowaniu trudnej dla nich sytuacji, udzielanie informacji o dziecku i jego trudnościach, przygotowanie materiałów z ćwiczeniami, które rodzic może wykonywać z dzieckiem w domu;
 • diagnoza funkcjonalna dziecka w zakresie funkcji poznawczych i społecznych oraz poznanie jego mocnych i słabych przeprowadzona na podstawie badań diagnostycznych, obserwacji i wywiadu z opiekunem dziecka;
 • opracowanie indywidualnego programu pomocy dziecku; program ten powinien być dopasowany do możliwości dziecka i uwzględniać wiele różnych oddziaływań terapeutycznych.

FORMY I METODY PRACY Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Terapia obejmuje elementy różnych programów oraz wykorzystuje  różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem. Najczęściej wykorzystywane to:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej
 • Metoda behawioralna dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Metoda zabawy  niedyrektywnej 
 • Metoda pedagogiki zabawy
 • Metoda krakowska Jagody Cieszyńskiej
 • Gry i zabawy ogólnorozwojowe
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna 
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia ręki
 • Integracja sensoryczna
 • Fizjoterapia

Oferta edukacyjna