Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 Kompetencje Rady Rodziców

– uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, 

– opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, 

– opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – pani Katarzyna Zawadzka

Członkowie:

p. Elżbieta Zawierucka
p. Anna Błażejowicz
p. Danuta Cierpisz
p. Katarzyna Jodłowska
p. Paweł Grad
p. Artur Kuliński
p. Witold Drożdżal
p. Krystian Baj