Na podstawie wyników wyborów ustalono skład Samorządu Wychowanków Internatu na rok 2023/2024:

Przewodnicząca Samorządu – Martyna Jamińska
Zastępca Przewodniczącej Samorządu – Iwona Danak
Sekretarz  – Wioletta Dec
Sekcja dekoracyjna –  Beata Bochenek, Karol Dużak
 
Opiekunami Samorządu Wychowanków Internatu są wychowawcy
pani Anna Pacyniak i pani Lucyna Pluta.

 

W roku szkolnym 2023/2024 wybory do  Samorządu Wychowanków Internatu odbyły się w czwartek, 28 września 2023 r.
W głosowaniu wzięło udział 20 osób. Wszystkie oddane glosy były ważne. 

Zgłoszeni kandydaci uzyskali odpowiednio następującą liczbę głosów.: Martyna Jamińska – 7 głosów,
Iwona Danak – 5 głosów,
Wioletta Dec – 4 głosy,
Beata Bochenek – 2 głosy,
Karol Dużak – 2 głosy.

Samorząd reprezentuje interesy wszystkich wychowanków na terenie placówki i w środowisku.

 1. Wybory do Samorządu odbywają na początku roku szkolnego w ramach głosowania tajnego wszystkich uprawnionych wychowanków.
 2. Samorząd wybierany jest na okres jednego roku szkolnego.
 3. Opiekę nad Samorządem sprawuje/ją opiekun/opiekunowie samorządu.
 4. Do zadań Samorządu należy :
 • opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,
 • dbanie o przestrzeganie praw wychowanków,
 • inspirowanie działalność dzieci i młodzieży na terenie placówki oraz poza nią,
 • udział w organizacji imprez i uroczystości,
 • organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
 • czuwanie nad sprawami bezpieczeństwa i porządku w placówce,
 • przedstawienie Dyrektorowi placówki wniosków dotyczących spraw wychowanków.