SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
15

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa funkcjonuje dla potrzeb dzieci:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością umiarkowanym lub znacznym,
• w normie intelektualnej z autyzmem ,w tym z Zespołem Aspergera
• oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Nasza szkoła wprowadza dziecko w świat wiedzy, przygotowuje do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju,zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowo-edukacyjne ucznia.
Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w oparciu podstawę kształcenia ogólnego oraz indywidualne programy edukacyjno –terapeutyczne.
Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne :
1. I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej –edukacja wczesnoszkolna, edukacja realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego.
2.II etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VIII szkoły podstawowej- nauczanie przedmiotowe.

Dla każdego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Tworzony jest przez zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Zawiera on sposób i zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, metody i formy pracy z uczniem, współpracy z rodzicami , zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, jak również formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych. Program taki opracowywany jest na dany etap edukacyjny z możliwością modyfikacji w zależności od potrzeby.
Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka , kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji.
W zależności od potrzeb uczniowie mogą korzystać z następujących form pomocy:
• logopedia
• dogoterapia
• muzykoterapia
• rehabilitacja ruchowa
• terapia pedagogiczna
• hipoterapia
• socjoterapia
• trening poznawczo-behawioralny
• trening umiejętności prospołecznych
• wczesne wspomaganie rehabilitacja ruchowa
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• zajęcia rewalidacyjne –EEG Biofeedback
• zajęcia rewalidacyjne –integracja sensoryczna
• gimnastyka korekcyjna
• komunikacja alternatywna
• terapia polisensoryczna
• zajęcia kształtujące kreatywność
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe
• zajęcia rozwijające komunikowanie się
• zajęcia rozwijające kreatywność

Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznaniu otaczającej rzeczywistości – w całym procesie edukacji. Dbamy o rozwój naszych uczniów obejmując każdego z nich, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, rewalidacją indywidualną.

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów