SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Szkoła podstawowa

1.1Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje dla potrzeb dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Obecnie obowiązujący program nauczania wymienia dwa etapy w organizacji pracy tej szkoły. Są to:

 • Etap pierwszy obejmujący nauczanie początkowe w klasach I – III,
 • Etap drugi obejmujący nauczanie w klasach IV – VI.

W klasach początkowych realizuje się całościowe nauczanie metodą ośrodków pracy. Jest to polska metoda powstała w wyniku przekształcenia i adoptowania do naszych warunków metody Decroly’ego, której autorką jest Maria Grzegorzewska. Metoda polega na odpowiednim doborze i takim stosowaniu metod i technik nauczania, które umożliwiają dzieciom upośledzonym umysłowo poznanie, zrozumienie i przyswojenie określonego programem wiedzy, umiejętności i nawyków.

W klasach IV – VI przechodzi się do nauczania całościowego, nauczania przedmiotowego, przy czym stosuje się zasadę korelacji. W tym czasie doskonali się umiejętności czytania, pisania i liczenia, wyposaża uczniów w wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o prawach i obowiązkach członka społeczności, o kulturze i dziejach kraju.

Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • terapia pedagogiczna,
 • logopedia,
 • gimnastyka korekcyjna.

Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w Zespołach Terapeutyczno Edukacyjnych w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej oraz funkcjonować w warunkach zakładu pracy chronionej. Głównym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej na tym etapie jest takie przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, przestrzegać podstawowych norm społeczno – moralnych, potrafili wykonywać inne proste prace w zakładzie pracy chronionej, bądź w innej formie organizowanej, pod kierunkiem instruktorów, rodziców lub opiekunów.
W szczególności zadaniem szkoły jest:

 • nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtowanie mowy umożliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem,
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
 • przekazanie uczniom, w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym środowisku przyrodniczym i technicznym,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
 • nauczanie korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych,
 • przygotowanie do pracy zawodowej w warunkach chronionych,
 • ukształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz właściwych podstaw pracy,
 • nauczanie korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Szkoła ta usprawnia niezaburzone funkcje, koryguje niesprawności rozwojowe w sferze intelektualnej i osobowościowej, kompensuje efekty psychiczne i fizyczne, ponadto zapewnia elementy wykształcenia ogólnego i podstawy przygotowania do pracy.
Te zadania szkoła realizuje poprzez działalność pedagogiczną o charakterze rewalidacyjnym, która obejmuje wychowanie umysłowe, społeczne, moralne, estetyczne, politechniczne i fizyczne. Działalność ta jest ściśle zintegrowana, służy realizacji podstawowego zadania, jakim jest rewalidacja uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości.

W zakresie wychowania umysłowego, szkoła ta dąży do rozwoju procesów orientacyjno – poznawczych, intelektualnych i wychowawczych, które są niezbędne do opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności. Szkoła rozwija również spostrzegawczość, pamięć, zdolność koncentracji uwagi i jej trwałość, zdolność myślenia przyczynowo – logicznego. Przekazuje podstawowy zasób wiadomości o otaczającym świecie, kształtuje umiejętność i nawyki niezbędne w życiu codziennym.
Szkoła uczy przestrzegania norm społeczno – moralnych, obowiązkowości, odpowiedzialności, kształtuje ucznia społecznie. Na płaszczyźnie wychowania politechnicznego szkoła uczy posługiwania się w życiu codziennym narzędziami, przyborami, zapoznaje z prostymi maszynami stosowanymi w życiu codziennym i pracy, przygotowuje do wykonywania pracy zawodowej.

W dziedzinie wychowania estetycznego szkoła wdraża do ładu i porządku, wyrabia poczucie estetyki, przyzwyczaja do dbałości o wygląd zewnętrzny i czystość osobistą, przygotowuje uczniów do właściwego korzystania z dóbr kulturalnych oraz uczy kulturalnego spędzania czasu wolnego.

W zakresie wychowania fizycznego szkoła dba o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów, organizuje ćwiczenia korekcyjne i usprawniające uczniów. Szkoła życia realizuje zadania rewalidacyjne zgodnie z zadaniami pedagogiki specjalnej: organizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanie środowiska wychowawczego, stałą współpracę z rodzicami, organizowanie opieki lekarskiej i psychologicznej w celach profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych. W szkole podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Stemplewie nauczanie odbywa się na trzech poziomach:
 • Poziom pierwszy obejmuje trzy pierwsze lata pobytu dziecka w szkole. W tym czasie praca dydaktyczno – wychowawcza koncentruje się na przede wszystkim na kształtowaniu zaradności dziecka, na wyrabianiu umiejętności współżycia w środowisku, na kształtowaniu i rozwijaniu mowy, na rozwijaniu umiejętności twórczych, podstawowej sprawności fizycznej. W pierwszym poziomie nauczania wprowadza się również pewne elementy ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz elementy matematyki.
 • Poziom drugi obejmuje dalsze trzy lata nauczania. W dalszym ciągu kształtuje się zaradność dziecka, umiejętność współżycia w grupie, w środowisku, jak też umiejętności objęte programem nauczania z zakresu plastyki, muzyki z rytmiką i kultury fizycznej. W tych latach rozpoczyna się także nauczanie elementów języka polskiego, matematyki zgodnie z indywidualnymi możliwościami uczniów i realizacji różnych technik przedmiotu – technika. Zajęcia z pracy – techniki, kultury fizycznej, muzyki z rytmiką prowadzi się wydzielonymi jednostkami metodycznymi. Pozostałe przedmioty realizuje się metodami całościowymi.
 • Dalszy etap nauczania, realizowany jest tak dla dzieci z lekkim jak i umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia, realizowany jest w gimnazjum bądź w szkole przysposobienia zawodowego. W tym okresie kontynuuje się naukę wszystkich przedmiotów jak w latach ubiegłych, ale uwagę koncentruje się przede wszystkim na przysposobieniu do pracy w warunkach chronionych. Przez cały okres nauki szkolnej prowadzona jest rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjna i inne ćwiczenia uzależnione od indywidualnych potrzeb dziecka.

Kryterium przydziału dziecka do danej klasy są: zasób umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania, ogólny poziom rozwoju intelektualnego, poziom zachowania przystosowawczego, poziom rozwoju fizycznego oraz w pewnym zakresie wiek życia dziecka.
Okres nauki na jednym poziomie nie musi się pokrywać z latami nauczania. Czas nauczania na danym poziomie może być skrócony lub przedłużony w zależności od możliwości dziecka.
Od 1 września 2000 roku młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym może kontynuować naukę w Szkole Przysposobienia Zawodowego. W ciągu 3 lat poznaje tajniki zawodu – pracownik gospodarstwa domowego. Podopieczni uczą się opieki nad zwierzętami i roślinami, przygotowują proste potrawy, przetwory i wypieki . Dziewczęta szyją, haftują, prasują, a chłopcy w pracowni technicznej pracują w drewnie i metalu. Prawdziwe przygotowanie do dorosłego życia.

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów