SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Samorząd szkolny

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

wyboryW dniu 27.09.2012r odbyły się w naszym ośrodku wybory samorządu uczniowskiego. Uczniowie w tajnym głosowaniu oddali swoje głosy na wyłonionych kandydatów.

Oto wyniki:

Przewodnicząca szkoły: Alina Półćwiartek

Zastępca przewodniczącej: Martyna Mach

Sekcja porządkowa:

Marcin Barcikowski
Marcin Dołęga
Jakub Foryt
Patryk Hubka
Tadeusz Rejman
Paweł Supel

Sekcja artystyczna:

Elżbieta Burek
Magdalena Cielusiak
Agnieszka Morawska
Karolina Mucha
Agata Piechowska
Magdalena Rozenbangier

GRATULUJEMY!!!

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LEŻAJSKU

Podstawa prawna:

1.   Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r – (Dz.U.z 2004r, Nr.256, poz. 2572,
z późn. zm.)

2.   Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku.

I.  Postanowienia ogólne

1.   W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leżajsku działa Samorząd Uczniowski.

2.   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas specjalnych.

3.   Samorząd Uczniowski wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach, kadencja trwa 1 rok.

4.   Działalności SU zapewnia możliwości współuczestniczenia w jego przedsięwzięciach wszystkim uczniom Ośrodka w miarę ich możliwości psychofizycznych.

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczenie się demokratycznych form współżycia,
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w Ośrodku,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 • uczenie się odpowiedzialności, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji,
 • organizowanie wolnego czasu,
 • współpraca z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce,
 • współpraca ze wszystkimi organami szkoły.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczące prawa do:

 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • organizacji życia w Ośrodku umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwojem i zaspokajaniem własnych zainteresowań,
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej pod kierunkiem nauczyciela,
 • organizowania działalności sportowej, oświatowej, kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z Zespołem Kierowniczym Placówki i za jego zgodą,
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

III. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1.   Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad ich przestrzeganiem.

2.   Samorząd może posiadać własne fundusze, które posłużą finansowaniu jego działalności.

3.   Samorząd może uzyskiwać informacje o bieżącej działalności Ośrodka.

4.   Samorząd może organizować imprezy szkolne i wycieczki.

5.   Samorząd może tworzyć sekcje, w skład których wchodziliby uczniowie powołani przez Radę SU.

6.   Samorząd ma obowiązek współpracy z władzami Ośrodka w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.

 

IV. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

1.   Zarząd SU tworzą:

 • przewodniczący SU,
 • zastępca przewodniczącego SU,

 

2.   Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • kieruje pracą Samorządu,
 • przewodniczy zebraniom Samorządu,
 • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

 

V. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 1. Kandydatów do Rady SU zgłaszają uczniowie Ośrodka.
 2. Rada SU zostaje wyłoniona w tajnym głosowaniu spośród uczniów Ośrodka.
 3. Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy i grupy oraz uczęszczać
  co najmniej do czwartej klasy.
 4. Wybory odbywają się w miesiącu wrześniu, kadencja Rady Uczniów trwa 1 rok.
 5. Rada Uczniów wybierze ze swego grona przewodniczącego, jego zastępców
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
  w głosowaniu, zastępcą zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów.
 7. Jeżeli ze wzglądu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność
  w dzieleniu mandatów decyzję podejmuje opiekun SU.
 8. Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie:
 • rezygnacji,
 • nagany Dyrektora,
 • notorycznego i permanentnego łamania obowiązków ucznia

9. Jeśli wygaśniecie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 • w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich

obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

 • w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki

Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające

wybory powszechne,

10.Rada Uczniów wyłania ze swego grona sekcje, których charakter, liczba członków
i sposób funkcjonowania będzie w każdym roku szkolnym dostosowana do programu działania.

11.Samorząd Uczniowski przedstawia harmonogram i program działania całej społeczności Ośrodka w miesiącu wrześniu na dany rok szkolny.

 

 

Otrzęsiny 2012

otrzesiny_04W dniu 30.10.2012 roku odbyły się w naszym ośrodku „Otrzęsiny” dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym dołączyli do naszej społeczności szkolnej. Tradycja „Otrzęsin” wpisała się już w kalendarium uroczystości szkolnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski. W tym roku opiekunowie SU wraz z uczniami przygotowali gry i zabawy otrzęsinowe w klimacie szkolnym. „Otrzęsiny” rozpoczęło krótkie przedstawienie w wykonaniu przedstawicielek SU, które wcieliły się w role: nauczycielki oraz dwóch uczennic, w ten sposób zaprosiły nowych uczniów do wspólnej zabawy. Uczniowie wykonywali różne zadania m.in. pokonywali tor przeszkód, dmuchali balony, rysowali wychowawców, wzięli udział w quizie pt. „Wachlarz pytań szkolnych czyli, co każdy uczeń wiedzieć powinien”. Wszystkim zadaniom towarzyszył doping publiczności. Na koniec uczniowie przypinali kolorowe ołówki ze swoim imieniem i nazwiskiem do tablicy, w ten sposób nastąpiło symboliczne włączenie ich do społeczności szkolnej. Po zabawach otrzęsinowych rozpoczęła się dyskoteka dla wszystkich wychowanków Ośrodka. To był miły i wesoły dzień.

Dominika Zych

Małgorzata Podubny

 

Czytaj więcej...

„ANDRZEJKOWE WRÓŻENIE….”

andrzejki_2012_01W dniu 29.11.2012 roku odbyły się w naszym Ośrodku Andrzejki zorganizowane przez samorząd uczniowski wraz z opiekunami. Dzień rozpoczął się od wróżb, w których dzielnie pomagały trzy małe wróżki – Natalia, Mariola i Madzia. Chętne klasy wraz z wychowawcą mogły powróżyć z wosku, młodsi uczniowie rzucali pieniążek przez lewe ramię, starsi ustawiali buty, by móc dowiedzieć się w jaką podróż w przyszłości wyjadą. Nauczyciele dowiadywali się  jaką wróżbę niesie im, ich znak zodiaku oraz odczytywali mądrość życiową ofiarowaną przez wróżki wraz ze słodkościami. Po zakończonych wróżbach rozpoczęła się zabawa taneczna, którą dzielnie prowadzili uczniowie gimnazjum: Dawid, Marcin i Kuba. W przerwach uczniowie świętowali w pięknie ustrojonych salach i degustowali różne pyszności przygotowane wraz z wychowawcami. Świętowanie i zabawa skończyła się popołudniem.

 

Przygotowała

Dominika Zych

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów