SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym ośrodku po raz pierwszy będzie realizowany ogólnopolski program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie", którego partnerami na szczeblu państwowym są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym partnerem jest Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.


Założenia programu:
Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie" adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W ramach programu zaplanowano 5 zajęć warsztatowych dla uczniów. Jego głównym celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
Cele szczegółowe to:
• Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia - warsztat I.
• Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II.
• Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz
z nauczeniem się sposobów odmowy – warsztat III.
• Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie
z problemami –warsztat IV.
• Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi - warsztat V
Efektem realizacji programu powinno być:
1. Przyswojenie wiedzy o tym, że:
• nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,
• palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
• oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
• zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
• wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
• większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,
• reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
• dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
• sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.
2. Kształtowanie postaw:
• zobowiązujących do niepalenia,
• dumy z faktu niepalenia,
• wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,
• odpowiedzialności za własne zdrowie.
3. Rozwinięcie umiejętności do:
• przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,
• wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,
• przeciwstawiania się paleniu tytoniu,
• określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
• wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

Harmonogram programu:
1. Imię i nazwisko koordynatora programu: Ewa Benewiat – pedagog szkolny
2. Realizatorzy szkolni:
• szkolny koordynator programu: pedagog szkolny pani Ewa Benewiat,
• psychologowie szkolni: pani Agnieszka Bańka i pani Dominika Zych,
• wychowawca klasy 6 szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia pani Agnieszka Terech,
• wychowawca klasy 1/2 łączonej gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia pan Krzysztof Buszta,
• wychowawca klasy 3 gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia pani Marta Bartnik,
• wychowawca klasy 2/3 łączonej gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia pani Aneta Szpila,
• wychowawca internatu: pan Robert Adamski,
• pielęgniarka pełniąca dyżur w ośrodku: pani Zofia Zasońska,
• funkcjonariusz Policji
3. Czas realizacji programu: listopad 2016 – maj 2017
4. Zasięg, adresaci programu:
• klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
 klasa 6 szkoły podstawowej - 6 uczniów,
 klasa 1/2 gimnazjum łączona – 12 uczniów (klasa 1 gimnazjum –
4 uczniów, klasa 2 gimnazjum – 8 uczniów),
 klasa 3 gimnazjum - 5 uczniów,
• klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
 klasa 2/3 gimnazjum - 8 uczniów (klasa 1 gimnazjum – 6 uczniów,
klasa 2 gimnazjum – 6 uczniów)
• rodzice uczniów z klas objętych programem.
5. Cel główny programu:
Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych
i gimnazjum.
6. Współpraca:
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Leżajsku,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk" – Przychodnia nr 1 w Leżajsku,
• Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku.
7. Metody i formy realizacji interwencji programowej:
• pogadanki w klasach na godzinach wychowawczych,
• spotkania i pogadanki profilaktyczne z funkcjonariuszem policji, pielęgniarką,
• warsztaty dla uczniów,
• konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki antytytoniowej,
• prelekcje dla rodziców,
• metody aktywizujące podczas zajęć warsztatowych – burza mózgów, testy, uzupełnianie treści,
• prace plastyczne, plakat,
8. Opis działań:
• Przekazanie rodzicom informacji na spotkaniu ogólnoszkolnym o realizacji
w ośrodku programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie".
• Przekazanie członkom Rady Pedagogicznej informacji o realizacji w ośrodku programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie".
• Udział szkolnego koordynatora programu w szkoleniu przygotowującym do realizacji zadań programowych zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Leżajsku.
• Opracowanie harmonogramu działań podejmowanych w ośrodku w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie".
• Zapoznanie nauczycieli, wychowawców i rodziców wychowanków ośrodka
z założeniami programu, jego celem oraz harmonogramem działań poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ośrodka.
• Spotkanie z policjantem w szkole, pogadanka dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
• Przygotowanie gazetki o tematyce antytytoniowej na korytarzu szkolnym.
• Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach objętych programem
z wykorzystaniem scenariuszy dołączonych do programu.
• Przeprowadzenie pogadanek z rodzicami na spotkaniach klasowych na temat szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka. Rozdanie ulotek informacyjnych przekazanych przez Sanepid w Leżajsku.
• Przeprowadzenie pogadanek dla uczniów na godzinach wychowawczych na temat szkodliwości palenia papierosów.
• Spotkanie uczniów z pielęgniarką w internacie, pogadanka z zakresu profilaktyki palenia tytoniu.
• Przeprowadzenie konkursu wiedzy dotyczącego profilaktyki antytytoniowej.
• Przygotowanie przez wychowanków w internacie plakatu dotyczącego szkodliwości palenia tytoniu. Ekspozycja plakatu na gazetce ściennej.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie"
w SOSW w Leżajsku w roku szkolnym 2016/2017.

Opracowała: koordynator Ewa Benewiat – pedagog szkolny

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów