SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

Historia ośrodka

HISTORIA SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
  W LEŻAJSKU
Orodek_SOSW_04_800x600

Przed 1982
Szkoła Specjalna istnieje w Leżajsku od 1982 roku. Wiele lat wcześniej funkcjonowała w naszym mieście klasa specjalna przy szkole nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Jednakże od 1 września 1978 roku oddział specjalny w Leżajsku przestał istnieć z powodu braku naboru dzieci. W 1980 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie ponownie utworzyło klasy specjalne przy szkole nr  1 w Leżajsku. Przeznaczono dla tych klas oddzielne pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego placu Jaszowskiego (dawniej Plac Szkolny). Wówczas to powstały dwa oddziały klas liczące w sumie 26 uczniów. Wychowawczyniami tych klas były panie: I.Grzegrzółka i D. Dobrowolska. Dyrektorką szkoły nr. 1, sprawującą opiekę nad tymi klasami była pani J. Kozaczenko.
 
1982
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania pana Jana Kurpa z dnia 11 czerwca 1982 roku powołano do życia z dniem 1 września 1982 roku Szkołę Specjalną  w Leżajsku. Na szkołę przeznaczono budynek – dworek przy ulicy Sandomierskiej 35 (obecnie mieści się tam Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo). Jak wspominają kroniki, budynek przekazany został dopiero 20 sierpnia 1982 roku. Nadawał się on niestety tylko do generalnego remontu. Mimo trudności lokalowych udało się jednak rozpocząć rok szkolny we wrześniu w klasach IV-VIII.
 
Z dniem rozpoczęcia nauki w nowym budynku pracę rozpoczęli nowi nauczycieli. Pierwszym dyrektorem szkoły specjalnej został pan J. Sagan. Nauczycielami w szkole zostali I. Grzegorzółka, D. Dobrowolska, E. Ryfa, B. Garbacka, J. Wlaź. Jako referent rozpoczęła pracę E.Kania

Kolejne lata do 1993
Od 1 stycznia 1985 szkoła przeszła bezpośrednio pod nadzór Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Szkoła zostaje samodzielną jednostką, w której pełni obowiązki dyrektora pan E. Dziubek. W 1987 dyrektorem szkoły zostaje pani B. Garbacka. Pośród pracujących wówczas nauczycieli są już także, uczący dziś w naszym ośrodku:  G. Bańka, G. Wanat, E. Ćwikła, D. Podlaska, J. Kupras. W roku 1992 dyrektorem szkoły zostaje G.Bańka

Od 1993
Szkoła zostaje przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza w którym funkcjonuje do chwili obecnej. W ośrodku utworzono oddziały klas od II –VIII. Dla chętnych wychowanków uruchomiono internat  znajdujący się w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej. W 1998 powstała pierwsza klas życia dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.  W roku 1999 przekształcono istniejącą szkołę na Szkołę Podstawową Specjalną klasy I-VI oraz Gimnazjum Specjalne klasy I-III. Od roku 2005 uruchomiono w ośrodku szkołę zawodową dla osób upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Dzisiejsza kadra pracownicza to blisko 60 osób permanentnie doskonalących swoje umiejętności i podnoszących kwalifikacje celem wzbogacenia warsztatu pracy i uatrakcyjnienia pobytu wychowankom placówki.
 

1993/1994
Szkoła została przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
i przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza 76, w którym funkcjonuje do chwili obecnej. W ośrodku utworzono oddziały klas od II –VIII. Funkcję dyrektora ośrodka pełniła nadal pani G.Bańka. Przyjęto nowych nauczycieli. Dla chętnych wychowanków uruchomiono internat znajdujący się w budynku przy ul.M.C.Skłodowskiej8.Kierownikiem internatu została pani mgr Irena Urbańska. Zatrudniono wychowawców. W tym roku odbył się też po raz pierwszy w naszej placówce Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Specjalnych i do dziś jesteśmy organizatorami tej imprezy. Uczniowie naszego ośrodka co roku zdobywają czołowe miejsca.

1998/1999
Powstała pierwsza klasa dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wychowawcą została mgr E. Ćwikła
1999/2000
Po reformie samorządowej od września 1999 roku organem prowadzącym ośrodek zostało Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Z dniem 1 września 1999 roku utworzono Gimnazjum Specjalne. Rozpoczęto organizację turnusów rehabilitacyjnych, które odbywają się dwa razy w roku. Jesienią dzieci wraz opiekunami wyjeżdżają w góry
a wiosną nad morze. Organizatorem turnusów jest mgr D. Portka.

2000/2001
W maju 2001 r. odbył się I Piknik Integracyjny ,,Idźmy razem przez życie''. Organizacją imprezy zajęły się: dyrektor ośrodka mgr Grażyna Bańka, wicedyrektor
mgr B. Garbacka, mgr G. Wanat, mgr S. Pikor, mgr D. Portka . Gwiazdą programu była znana piosenkarka Majka Jeżowska. Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców miasta Leżajska i okolic.
2001/2002
Urządzono pierwszą pracownię informatyczną , zainstalowano wewnętrzną sieć komputerową ,obejmującą sekretariat i pracownię komputerową na 10 stanowisk.
W maju 2002r.odbył II Piknik integracyjny ,,Idźmy razem przez życie''. Organizacją imprezy zajęły się te same osoby, które organizowały piknik w ubiegłym roku. Tegoroczną gwiazdą był Zbigniew Wodecki. Impreza cieszyła się również dużym powodzeniem.
We wrześniu rozpoczęto realizację finansowanego ze środków pozabudżetowych autorskiego programu świetlicy środowiskowej ,,Zdrowy duch –pełny brzuch'' ,którego koordynatorem była mgr B. Garbacka. Świetlica działała od 2002 r. do 2004 r. Uczestnikami były dzieci z terenu miasta Leżajska z rodzin dysfunkcjonalnych.

2003/2004
Pozyskano działkę przylegającą do trenu szkoły na boisko rekreacyjno-sportowe.


2004/2005
Zaadaptowano strych szkoły na gabinety specjalistyczne i magazynek na prace plastyczne(7pomieszczeń).Przeprowadzono gruntowy remont budynku szkolnego(wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymalowanie wszystkich sal lekcyjnych i sypialni w internacie. Pozyskano pracownię internetową dla gimnazjum (11komputerów,1 przenośny komputer i wideoprojektor).
Uruchomiono Szkołę Zawodową Specjalną dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – kierunek kucharz małej gastronomii. Wyposażono od podstaw pracownię gospodarstwa domowego. Zajęcia praktyczne z zakresu gastronomii prowadziła mgr L. Kania. Wychowawcą klasy był mgr K.Buszta.


2005/2006
Uruchomiono w ośrodku Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla osób upośledzonych
w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Opracowano program nauczania pod kierunkiem mgr E. Ćwiky, .która była wychowawcą tej klasy.
Zrealizowano następujące projekty:
1. Projekt,,Edukacja''-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowany pod kierunkiem pani wicedyrektor mgr B. Garbackiej, która zastępowała podczas choroby panią dyrektor mgr G. Bańkę. Był on dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON).W ramach projektu wyodrębniono trzy obszary:
A-wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej(koszt realizacji :wkład Starostwa Powiatowego 2291zł a wkład PEFRON 84476,79 zł(sala doświadczania świata, meble
i pomoce naukowe).
B-wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej koszt realizacji: Starostwo Powiatowe -19444 zł, PEFRON-112751,28 zł (wyposażenie pokoi w internacie, utworzenie małej pracowni komputerowej w internacie).
C-likwidacja barier transportowych utrudniających naukę niepełnosprawnym uczniom SOSW(samochód)-koszt realizacji :100800,00 zł w tym PEFRON 89700,00 zł.
2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ,,Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi''- koszt realizacji 54129,00zł.
3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską,, Dostawa i instalacja pracowni ze sprzętem specjalistycznym (logopedycznym) do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ''-koszt realizacji 21000,00zł.
4. Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Dostawa i instalacja systemu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży metoda EEG BIOFEEDBACK''
5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ,,Pracownie komputerowe dla szkół'' wraz a MCI w bibliotece - koszt 79182,00 zł. Dodatkowo pozyskano od Starostwa Powiatowego 15000,00zł na wyposażenie pracowni w meble i szkolenia w zakresie obsługi.
6. Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Dostawa'' pomocy dydaktycznych koszt-65486,28 zł.
2006 /2007
Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora z powody śmierci mgr G. Bańki . Dyrektorem została mgr B. Garbacka pełniąca wcześniej funkcje wicedyrektora. Stanowisko wicedyrektora objęła mgr Elżbieta Dąbrowska –Rutowicz. Rozpoczęto pierwszy etap budowy boiska szkolnego. Powstała kolejna pracownia informatyczna w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską -,,Pracownie komputerowe dla szkół''.

2007/2008
Powołano stowarzyszenie ,,Nie dzieli nas nic'', które wspiera ośrodek i działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezesem stowarzyszenia została mgr Marta Bartnik.
Zostały wdrożone następujące programy: Wyrównywanie szans edukacyjnych'', były realizowane od 03.09.2007 r. do 15.12.2007 r.
-,,Szachy są dla wszystkich spróbuj i ty''- osoby odpowiedzialne mgr T. Chrząstek i mgr E. Dolecka .W ramach tego projektu zorganizowano,, I Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Specjalnych'' na kwotę 12 671,00zł.
-,,Aerobic da się lubić'' -odpowiedzialna mgr U. Leniart.
-,,Harcerska drużyna –w niej drzemie hart i siła''- osoby odpowiedzialne :
mgr E. Dolecka, mgr M. Podubny, mgr B. Polańska
-,,Wspólne marzenia są do spełnienia'' -odpowiedzialny mgr A. Dudziński,
mgr R. Adamski, mgr A. Szczęch na kwotę 9 864,00zł.
-,,Apetyt na zdrowie'' odpowiedzialna mgr A.Bańka na kwotę 6741,00zł.
W roku 2007/2008 po raz pierwszy zostały wprowadzone innowacje pedagogiczne, które wzbogacały treści nauczania o nowe elementy. Zrealizowano następujące innowacje:
-,,Mali Strażnicy Przyrody''- autor programu mgr B. Kaszycka
-,,Piękna Jesteś Ojczyzno Moja''- autor mgr A. Szpila''
-,,Bezpieczna Droga do Szkoły''- autor A. Burek''
Przeprowadzono remont jadalni na kwotę 12000 zł, zakupiono nowe stoliki i krzesła na kwotę 8300,00 zł, doposażono kuchnię na kwotę 6000,00 zł,doposażono salę gimnastyki korekcyjnej na kwotę 10000,00 zł.

2008/2009
Dnia 17.09.2008r. uroczyście otwarto i poświęcono boisko sportowe przeznaczone dla naszych wychowanków.
Realizowano pakiet pięciu programów pod hasłem ,,Jesteśmy tacy sami''- termin realizacji od 20.10.2008 r. do 19.01.2008 r.
1. „Mistrz przy szachownicy mistrzem przy tablicy" –osoby realizujące program-
mgr T. Chrząstek, mgr E. Dolecka.
2. „Coraz bliżej natury"- osoby realizujące program :mgr M. Bieńkowska,
mgr B. Kaszycka.
3. „Aktywny w sporcie- niezwyciężony w życiu"- osoby realizujące program:
mgr A. Dudziński, mgr R. Adamski, mgr U. Leniart, mgr A. Wylaź.
4. „W szkole i po szkole"- osoby realizujące program: mgr E. Posturzyńska, mgr A. Bańka, mgr D. Zych.
5. „Małymi kroczkami wiedzę zdobywamy" –osoby realizujące program :mgr M. Bartnik, mgr B. Polańska, mgr M. Majcher, mgr L. Łabuda.
Rozpoczęto realizację innowacji z zakresu krzewienia kultury i tradycji ,,Ja też potrafię'' , której autorem jest mgr M. Bieńkowska oraz innowacje ,,Wielcy Polacy'' autorstwa mgr A. Szpili.
Wizyta przygotowawcza mgr M. Pęcak w Szwecji w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie –Comenius.
W ramach Akcji „Reklama Dzieciom" ośrodek otrzymał 15 000 zł na plac zabaw dla dzieci. Osobami odpowiedzialnymi były: mgr B. Polańska, mgr M. Bartnik

2009/2010
Dnia 31 sierpnia uroczyście oddano do użytku altanę rekreacyjną znajdującą się na terenie rekreacyjno sportowym.
Od 1 września nasz ośrodek poszerzył ofertę edukacyjną o zajęcia prowadzone w ramach grupy wychowawczej w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku. Grupę stanowią dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi w normie intelektualnej jak też z różnymi rodzajami niepełnosprawności(upośledzenie umysłowe, wady wymowy, problemy emocjonalne, wady słuchu).Opiekę nad dziećmi przebywającymi w szpitalu sprawuje mgr A. Juśko, mgr M. Bartnik.
Ośrodek przystąpił do realizacji programu „Szkoła promująca zdrowie" oraz programu „Owoce w szkole".

Wdrożono innowacje pedagogiczne:
- „Już potrafię" opracowaną przez panią mgr M. Wojdyłę –Bieńkowską,
-„Radość tworzenia" opracowaną przez mgr E. Sałuk,
Ośrodek przystąpił do realizacji programu „Szkoła bez przemocy"- koordynatorzy:
mgr E. Posturzyńska, mgr A Bańka.
Zorganizowano I Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn z ośrodków specjalnych województwa podkarpackiego.
Zadania inwestycyjne:
- Projekt „Budowa altany rekreacyjnej"- 30 000,00 zł (Starostwo Powiatowe ,
mgr B. Garbacka),
- Docieplenie i wykonanie elewacji budynku szkoły- 20 000,00zł.
-Wyposażenie pracowni gastronomicznej dla SPdP i doposażenie pracowni szkoły zawodowej,
-Doposażenie sali gimnastyki korekcyjnej- łóżko do masażu,
-zakup blacho -dachówki , kostkę brukowej i drewna na budowę altany szkolnej,

2010/2011
Utworzono nową grupę wychowawczą (świetlica), w której sprawowano opiekę nad uczniami dojeżdżającymi busami do szkoły. Wychowawcą świetlicy została mgr A. Terech.
Realizowano następujące innowacje pedagogiczne:
- „Rytm i rym" oparta na cyklu tematycznych piosenek i rymowanek angielskich- autor mgr M. Pęcak,
-„Bądź sprawny i pomocny" autor mgr R. Bieńkowski,
Przystąpiono również do realizacji programu „Trzymaj formę" koordynatorem jest mgr B. Kaszycka.
Podczas Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zdrowe życie w czystym środowisku" ośrodek otrzymał Certyfikat przyjęcia do Rejonowej Rzeszowskiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim . Osobą odpowiedzialną była mgr B. Kaszycka.
W lipcu 20011r. Otrzymano akceptację projektu „I can, You can", złożonego w Narodowe Agencji Programu „Uczenie się prze całe życie"- Comenius.
Ośrodek otrzymał Certyfikat w programie społecznym,, Szkoła bez przemocy''.

2011/2012
Zmiana na stanowisku wicedyrektora .Na miejsce wicedyrektor mgr E. Dąbrowskiej- Rutowicz powołano mgr G. Wanat.
W tym roku ośrodek rozpoczął działania w celu otrzymania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
Dokonano remontu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych: 108,109.W internacie wyremontowano sypialnie oraz hol na drugim piętrze.

Realizowano programy ogólnopolskie, projekty edukacyjne:
-Program Międzynarodowego Projektu Współpracy Szkół- Comenius- tytuł projektu
to,, I CAN YOU CAN!''-Ja potrafię ty potrafisz! Koordynator mgr M. Pęcak/20000Euro. W ramach Programu Life Long Learning, rozpoczęto Realizację Międzynarodowego Projektu Wymiany Szkół – Comenius, którego temat brzmi „I CAN YOU CAN!"- Ja potrafię ty potrafisz . Przedsięwzięcie to oprócz poznawania kultury, obyczajów i tradycji krajów, obejmuje współpracę i wymianę metod nauczania ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W tym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie odwiedzili szkoły specjalne w Belgii i Wielkiej Brytanii .Kolejny etap projektu to wizyta naszych partnerów z krajów europejskich w naszym ośrodku. W maju bieżącego roku nasz ośrodek odwiedziła trzynastoosobowa grupa nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Finlandii i Belgii .Jest to pierwsza wizyta w ramach programu ,,Comenius''.
-Rządowy Program Pomocy Uczniom –Wyprawka Szkolna-pomoc rodzicom i uczniom
w refundacji kosztu podręczników na łączną kwotę 19765,00zł-koordynator
mgr R. Ordyczyńska, mgr M. Bartnik.
-projekt ,,Podkarpacie stawia na zawodowców''- koordynator mgr B. Garbacka,
-projekt edukacyjny dotyczący realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę"- koordynator mgr B. Kaszycka,
-projekt ogólnopolski -,,Owoce W szkole''- koordynator mgr B. Kaszycka,
-projekt ogólnopolski -,,Szklanka mleka''- koordynator B. Kaszycka,
-program –Akademia czystych rąk-koordynator mgr B. Kaszycka,
-trzyletni program ,,Szkoła promująca zdrowie''- działania w zakresie otrzymania wojewódzkiego certyfikatu –koordynator mgr B. Kaszycka
-ogólnopolska kampania Firmy Procter &Gamble ,,Szkoła Dojrzewania'' –koordynator
mgr I. Majcherczyk, mgr K. Sobuś
Prowadzono warsztaty w ramach ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców''- osoba odpowiedzialna ,psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Inwestycje ,doposażenie bazy:
-remont sześciu łazienek w internacie,trzech segmentów,
- remont sal 106 ,107 w szkole,
-remont sali gimnastycznej,
-zagospodarowanie krzewami terenu przy altanie i wokół budynku,

2012/2013
Zmiana na stanowisku wicedyrektora do spraw internatu. Na miejsce mgr I. Urbańskiej przebywającej na urlopie zdrowotnym powołano mgr B. Kaszycką.
W placówce zostały utworzone następujące nowe oddziały:
-oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wychowawcami są: mgr A. Brzuzan , mgr E. Dunicz.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- klasa I-III dla uczniów z autyzmem, wychowawcą klasy jest mgr E. Włodarczyk
W ciągu roku szkolnego realizowano następujące innowacje pedagogiczne:
„Zobacz i poznaj" autor mgr A. Terech
„Chcę wiedzieć ,chcę umieć", autor mgr I. Majcherczyk
„Patrz w dwie strony nawet na zielonym", autor mgr K. Sobuś
„Sztuki walki dobre na wszystko", autor mgr R. Adamski
W kwietniu bieżącego roku nasz ośrodek gościł 40 przedstawicieli programu „Comenius'', którzy przyjechali z Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii. Byli to nauczyciele i uczniowie biorący udział w rożnych zajęciach i wycieczkach organizowanych przez nasz ośrodek. Koordynatorem programu i osobą odpowiedzialną za przebieg wizyty była pani mgr M. Pęcak. W maju do Finlandii wyjechała kadra kierownicza z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Leżajsku. Program został zakończony w czerwcu 2013r.
Przeprowadzono remont wszystkich łazienek, sypialni i holu w internacie. Przebudowano pomieszczenie sanitarne na pokój socjalny dla wychowawców. Uruchomiono pracownię doradztwa zawodowego w szkole - wyposażono w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i meble. Przeprowadzono modernizację kotłowni oraz centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

2013/2014
We wrześniu 2013 roku podsumowano projekt ,,I can,You can''. Był on realizowany w naszym ośrodku w latach 2011-2013.W trakcie projektu zrealizowano 38 wizyt zagranicznych uczniów i nauczycieli. We wrześniu 2013 roku został złożony raport końcowy projektu, który uzyskał akceptacje Fundacji Rozwoju Edukacji w Warszawie. Suma wykorzystanych funduszy europejskich wynosiła 20000 euro.

Realizowane były dwa projekty:

-,,Więcej Wiem –Więcej Potrafię''
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku w roku szkolnym 2013/2014 realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Więcej wiem-Więcej Potrafię'' w ramach PO KL Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach''. Realizowane były następujące zajęcia:

Projekt „Więcej wiem-więcej potrafię" skierowany był do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku i realizowany do 31.07.2014r. Ogólna wartość projektu 346134,95zł . Założeniem projektu było rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie jakości usług oświatowych przez placówkę. Uczniowie otrzymali specjalistyczną pomoc ,opiekę i wsparcie ,które przyczyniło się do podniesienia kompetencji edukacyjnych, rozwojowych i społecznych, zwiększyły się szanse na lepsze, samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizacja projektu wzbogaciła wyposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny, logopedyczny dydaktyczny i do terapii EEG Biofeedback , który będzie wykorzystywany w dalszej pracy z uczniami. Nauczyciele poszerzyli swój warsztat pracy.

-Podkarpacie stawia na zawodowców.

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców" był realizowany m.in. przez Gminę Miasto Rzeszów. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a jednym
z partnerów powiat leżajski. Projekt współfinansowany był z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Wartość projektu to 9 539 621,39. Realizacja projektu od maja 2012 r. do października 2014 r. Głównym celem projektu było podniesienie jakości
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim. Wsparciem objęte były cztery szkoły powiatu leżajskiego m.in. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku. Całkowita wartość alokacji dla powiatu leżajskiego wynosiła 2 676 475,60 zł; w tym wkład własny w kwocie 363 180,00 zł. Nasza szkoła otrzymała wsparcie w kwocie około 70tys. zł. Dzięki tym funduszom udało się doposażyć pracownię gastronomiczną, zakupić tablicę interaktywną oraz projektor. Ponadto powstała nowoczesna pracownia edukacyjno-zawodowa. Oprócz tego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w kursie kelnerskim oraz odbywali staże w zakładach gastronomicznych.

Zakończenie działań „Szkoły Promującej Zdrowie"- na drugim etapie –wojewódzkim. Wykonano kompleksową dokumentacje :Projekt budowlany „Przebudowa budynku administracyjno-internatowego przy ul. M. C. Skłodowskiej 8".
Pozyskano nowe pomieszczenia na oddział przedszkolny. Wyremontowano i dostosowano pomieszczenia do małych dzieci ,zakupiono meble .Wyremontowano hol na parterze internatu.

Placówki szkolnictwa specjalnego z terenu województwa podkarpackiego ściśle ze sobą współpracują a efektem tego są cyklicznie organizowane imprezy. Nasz ośrodek jest organizatorem następujących imprez wojewódzkich, które odbywają się co roku :
-Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Specjalnych od 1993 roku,
-Wojewódzki Turniej Szachowy od 2007 roku,
-Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Szkól Specjalnych od 2010 roku,
-Powiatowy Konkurs „Zdrowie w rytmie piosenki'' od 2011roku,
-Wojewódzkie Konferencje Samokształceniowe 2001 roku ,
Nasi wychowankowie biorą również udział w licznych wycieczkach tematycznych i krajoznawczych ,zlotach harcerskich (wojewódzkich i ogólnopolskich),turnusach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych ,konkursach, przeglądach artystycznych:
-Przegląd Zespołów Artystycznych w Rzeszowie,
-Turniej Gier i zabaw Ropczycach,
-Międzyszkolne Igrzyska Lekkoatletyczne we Frysztaku,
-Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Mielcu,
-Festiwal Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonej Umysłowo w Lubaczowie,
-Przegląd Zespołów Tanecznych w Ustrzykach Dolnych,
-Turniej Tenisa Stołowego w Mielcu,
-Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej w Iwoniczu Zdroju
-Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej ,,Hit'',
-Chorągwiany Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku,
-Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich w Stemplewie,
-Betlejemskie Światełko Pokoju,
-Konkurs gastronomiczne: „Jesienne Stoły Piknikowe", „Najładniejszy Bufet Kanapkowy", „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na polskich stołach"
Z roku na rok wzrasta rola i zaangażowanie rodziców w życie ośrodka poprzez pomoc w organizację naszych wspólnych spotkań. Każdy nasz rok szkolny ma bardzo bogaty kalendarz uroczystości szkolnych a są to:
-Pasowanie na ucznia,
-Sprzątanie Świata,
-Święto pieczonego ziemniaka-ognisko,
-Akademia z okazji Dnia Nauczyciela,
-Akademia z okazji 11 Listopada,
-Zaduszki –uroczyste zapalanie zniczy na grobach żołnierzy,
-Andrzejkowe wróżby, zabawa,
-Mikołajki,
-Zimowa akcja dokarmiania zwierząt,
-Spotkanie opłatkowe
-Zabawa Karnawałowa-konkurs na najpiękniejszy strój
-Dzień Babci i Dziadka,
-Walentynki –gry i zabawy,
-Dzień Kobiet –Akademia,
-Spotkanie Wielkanocne,
-Topienie Marzanny –powitanie wiosny
-Rekolekcje Wielkopostne,
-Akademia z okazji 3 Maja,
-Dzień bez przemocy-ogólnoszkolny piknik,
-Akademia z okazji Dnia Matki,
-Dzień Dziecka –zawody sportowe,
-Pożegnanie absolwentów
-Zakończenie roku szkolnego-wręczanie nagród wychowankom i listów gratulacyjnych dla rodziców,

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów