SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
13

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym ośrodku po raz pierwszy będzie realizowany ogólnopolski program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę", którego partnerami na szczeblu państwowym są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Na szczeblu wojewódzkim i powiatowym partnerem jest Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

Założenia programu:
Program przeznaczony jest dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy
z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy. Głównym jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
Cele szczegółowe programu są następujące:
• uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia,
• kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
• uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
• uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
z biernym paleniem,
• wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Przedstawione w programie zajęcia warsztatowe oraz szczegółowe scenariusze należy realizować wg schematu: temat, cel, materiały potrzebne do realizacji, czas, plan, przebieg zajęć. Prowadzący zajęcia warsztatowe znajdzie również wskazania metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne do pewnych aspektów programu.
Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy
i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Harmonogram programu:
1. Imię i nazwisko koordynatora programu: Ewa Benewiat – pedagog szkolny
2. Realizatorzy szkolni:
• szkolny koordynator programu: pedagog szkolny pani Ewa Benewiat
• psychologowie szkolni: pani Agnieszka Bańka i pani Dominika Zych,
• wychowawca klasy 3 szkoły podstawowej dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej pani Elżbieta Włodarczyk,
• wychowawca klasy 1/2 łączonej szkoły podstawowej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia pani Ewa Siry,
• wychowawca klasy 4/5 łączonej szkoły podstawowej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia pan Adam Szczęch,
• wychowawcy internatu: pani Anna Pacyniak i pani Katarzyna Tubiak,
• pielęgniarka pełniąca dyżur w ośrodku: pani Małgorzata Otręba.
3. Czas realizacji programu: listopad 2016 – maj 2017
4. Zasięg, adresaci programu:
• Klasa dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej:
 klasa 3 szkoły podstawowej - 3 uczniów,
• Klasa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
 klasa 1/2 szkoły podstawowej - 6 uczniów (klasa 1 szkoły podstawowej –
3 uczniów, klasa 2 szkoły podstawowej – 3 uczniów),
 klasa 4/5 szkoły podstawowej - 7 uczniów (klasa 4 szkoły podstawowej –
2 uczniów, klasa 5 szkoły podstawowej – 5 uczniów)
• rodzice uczniów z klas objętych programem.
5. Cel główny programu:
Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia, z uwzględnieniem informacji dotyczących szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka.
6. Współpraca:
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Leżajsku
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk" – Przychodnia nr 1 w Leżajsku
7. Metody i formy realizacji interwencji programowej:
• zajęcia warsztatowe dla uczniów,
• pogadanki dla uczniów na godzinach wychowawczych,
• konkurs plastyczny dla uczniów,
• ekspozycja prac plastycznych,
• spotkanie dla uczniów z pielęgniarką,
• metody aktywizujące podczas zajęć warsztatowych – burza mózgów, ćwiczenia oddechowe, krzyżówki, kolorowanki,
• praca w małych grupach,
• prelekcje dla rodziców,
8. Opis działań:
• Przekazanie rodzicom informacji na spotkaniu ogólnoszkolnym o realizacji
w ośrodku programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę".
• Przekazanie członkom Rady Pedagogicznej informacji o realizacji w ośrodku programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę" na posiedzeniu ogólnoszkolnym.
• Udział szkolnego koordynatora programu w szkoleniu przygotowującym do realizacji zadań programowych zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Leżajsku.
• Opracowanie harmonogramu działań podejmowanych w ośrodku w ramach programu „Nie pal przy mnie proszę".
• Zapoznanie nauczycieli, wychowawców i rodziców wychowanków ośrodka
z założeniami programu, jego celem oraz harmonogramem działań poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ośrodka.
• Przygotowanie gazetki o tematyce antytytoniowej na korytarzu szkolnym.
• Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach objętych programem
z wykorzystaniem scenariuszy dołączonych do programu.
• Przeprowadzenie pogadanek z rodzicami na spotkaniach klasowych na temat szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka. Rozdanie ulotek informacyjnych przekazanych przez Sanepid w Leżajsku.
• Przeprowadzenie pogadanek dla uczniów na godzinach wychowawczych na temat szkodliwego działania aktywnego i biernego palenia tytoniu.
• Przeprowadzenie pogadanki w internacie o szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów.
• Przeprowadzenie konkursu plastycznego w internacie dotyczącego profilaktyki antytytoniowej. Ekspozycja prac na gazetce ściennej.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji programu „Nie pal przy mnie proszę"
w SOSW w Leżajsku w roku szkolnym 2016/2017.

Opracowała: koordynator Ewa Benewiat – pedagog szkolny

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów